A loan of $1,275 helped a member to purchase medication for livestock and to expand the businesses of the group members.


Nguyễn's Group's story

H. Nguyễn Thị (20201070008) is a 36-year-old woman living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. H. is the group leader of a six-member group loan offered by DINARI. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Trung Bạn 07 (7).


H. is married and has two school-aged children. To make a living, H. owns and operates a business venture in the agriculture sector, raising livestock. While this is not her only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from raising pigs for sale. H. has been engaged in this business for over five years and earns approximately 2500.000 IDR a month from these activities.


H. joined DINARI to gain access to financial services to help improve her living situation and increase her ability to engage in business activities. H. is requesting a loan of 4.256.000 IDR, which will be used to purchase medication for the her livestock. This is her first loan through DINARI. H. plans to use the additional revenue generated from the business to supplement the family's income.


About the other borrowers in the group:


1. Nguyễn Thị H. is a 29-year-old woman who is requesting a 4.256.000 IDR loan to support her business in the manufacturing sector, operating a furniture-making business.


2. Nguyễn Thị M. is a 35-year-old woman who is requesting a 2.016.000 IDR loan to support her business in the agriculture sector, raising livestock.


3. Nghiêm Thị C. is a 39-year-old woman who is requesting a 5.152.000 IDR loan to support her business in the manufacturing sector ,operating a furniture-making business.


4. Nguyễn Thị S. is a 22-year-old woman who is requesting a 2.016.000 IDR loan to support her business in the manufacturing sector, operating a furniture-making business.


5. Nguyễn Thị L. is a 52-year-old woman who is requesting a 4.704.000 IDR loan to support her business in the agriculture sector, raising livestock.


About DINARI:


The mission of DINARI is to strive for the preservation of the environment, to empower the poor, and to provide socio-economic development opportunities to small business owners.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


--------------------------------------------------------
H. Nguyễn Thị (20201070008) là 36 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. H. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Trung Bạn 07 (7).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. H. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, H. kiếm được khoảng 2,500 IDR. H. đã tham gia DINARI để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. H. đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ DINARI. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.256.000 IDR.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ DINARI.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị H. (20201070009) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.256.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


2. Nguyễn Thị M. (20201070010) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.016.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Nghiêm Thị C. (20201070011) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


4. Nguyễn Thị S. (20201070012) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.016.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


5. Nguyễn Thị L. (20201070013) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.704.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về DINARI:


Nhiệm vụ của DINARI là cố gắng giữ giàn một môi trường cho phép người nghèo và tạo cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho những chủ doanh nghiệp nhỏ.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nghiêm, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details