A loan of $1,750 helped a member to expand various small businesses.


Nguyễn Thị Trình Group's story

Nguyễn Thị T. is 33 years old and lives in the town of Y. Phong - Bắc Ninh. She leads a six-person loan group. While each member of this group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ô Cách 03 (3).

Nguyễn is married and has two school-aged children. To make a living, Nguyễn owns and operates a livestock-raising business. While she has other means of support, her main source of income is raising pigs for sale. Nguyễn has been engaged in this business for over four years.

Nguyễn joined DINARI to gain access to financial services to improve her living situation and engage in business. She is requesting a new loan to buy breeding livestock. The loan will be her first from DINARI. Nguyễn plans to use the revenue generated by this loan to improve her life and expand her small business.

About the Other Borrowers in the Group:
1. Nguyễn V. H. is a 27-year-old male who is requesting a loan to manufacture furniture.

2. Nguyễn thị H. is a 33-year-old female who is requesting a loan to manufacture furniture.

3. Trương Thị Hà is a 28-year-old female who is requesting a loan to manufacture furniture.

4. Nguyễn Thị N. is a 26-year-old female who is requesting a loan to support her business raising livestock.

5. Nguyễn Thị Y. is a 28-year-old female who is requesting a loan to support her business manufacturing furniture.

About DINARI:
The mission of DINARI is to strive for the preservation of the environment, to empower the poor and to provide socio-economic development opportunities to small business owners.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Nguyễn Thị T. (20203050011) là 33 tuổi nữ. Cô ấy sống ở tH.nh phố Y. Phong - Bắc Ninh. Nguyễn là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các tH.nh viên. Mặc dù mỗi tH.nh viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các tH.nh viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Ô Cách 03 (3).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. Nguyễn thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Nguyễn kiếm được khoảng 5.000.000 IDR. Nguyễn đã tham gia DINARI để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 IDR.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ DINARI.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Nguyễn V. H. (20203050012) là 27 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh chế tạo H.ng nội thất.

2. Nguyễn thị H. (20203050024) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh chế tạo H.ng nội thất.

3. Trương Thị Hà (20203050013) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh chế tạo H.ng nội thất.

4. Nguyễn Thị N. (20203050014) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

5. Nguyễn Thị Y. (20203050015) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh chế tạo H.ng nội thất.

Về DINARI:
Nhiệm vụ của DINARI là cố gắng giữ giàn một môi trường cho phép người nghèo và tạo cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho những chủ doanh nghiệp nhỏ.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Nguyễn, Nguyễn, Trương, Nguyễn, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details