A loan of $1,450 helped a member to purchase breeding livestock.


Trương's Group's story

Trương Thị T. (20203050001) is a 52 year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. Trương is the group leader of a 5-member group loan offered by DINARI. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ô Cách 01 (1).


Trương is married and has 3 adult-aged children. To making a living, Trương is starting a business venture in the agriculture sector raising livestock. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from raising chickens for sale. Trương has been engaged in this business for over 2 years and earns approximately 1300.000 IDR a month from these activities.


Trương joined DINARI to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Trương is requesting for the first time a loan from DINARI. She is requesting a new loan of 5.152.000 IDR which will be used to purchase breeding livestock. The loan will be the 1st loan taken out by the borrower from DINARI. Trương plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Nguyễn Thị T. (20203050002) is a 41 year-old female who is requesting a 5.152.000 IDR loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

2. Nguyễn Thị V. (20203050003) is a 51 year-old female who is requesting a 5.152.000 IDR loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

3. Trương Thị V. (20203050004) is a 40 year-old female who is requesting a 5.152.000 IDR loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

4. Nguyễn Thị T. (20203050005) is a 51 year-old female who is requesting a 5.152.000 IDR loan to support her business in the food sector making & selling food.


About DINARI:

The mission of DINARI is to strive for the preservation of the environment, to empower the poor, and to provide socio-economic development opportunities to small business owners.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Trương Thị T. (20203050001) là 52 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. Trương là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Ô Cách 01 (1).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gà để bán. Trương thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, Trương kiếm được khoảng 1,300 IDR. Trương đã tham gia DINARI để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T. sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Trương đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ DINARI. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 IDR.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ DINARI.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị T. (20203050002) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Nguyễn Thị V. (20203050003) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Trương Thị V. (20203050004) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. Nguyễn Thị T. (20203050005) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


Về DINARI:

Nhiệm vụ của DINARI là cố gắng giữ giàn một môi trường cho phép người nghèo và tạo cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho những chủ doanh nghiệp nhỏ.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Trương, Nguyễn, Nguyễn, Trương, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details