100%

funded

Total loan: $2,025

Huyên's Group

Flag of Vietnam
Bac Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam / Agriculture

Huyên's Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped to purchase livestock feed and other supplies.


Huyên's Group's story

Huyên is a 41 year-old woman living in Yen Phong district, Bac Ninh province. Huyên is the group leader of a six-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is N. Xá nhóm 19 (19). Huyên is married and has three school-age children. To making a living, Huyên owns and operates a business venture in the agriculture sector raising livestock. The main source of income for the business comes from raising rabbits for sale. Huyên has been engaged in this business for more than five years and earns approximately 4,000,000 VND a month from these activities. In 2010, Huyên joined SEDA to gain access to financial services to help improve her business and living situation. Huyên has successfully repaid a previous loan of 5,152,000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise and resell. She is now requesting a new loan of 7,392,000 VND, which will be used to purchase livestock feed and other supplies. This will be the second loan taken out by the borrower from SEDA. Huyên plans to use the additional revenue generated from the loan to improve and expand her business. About the other borrowers in the group: 1. Huệ is a 42-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her livestock business by buying food for pigs. 2. Quyết is a 23-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her livestock business by buying food for pigs . 3. Tỵ is a 41-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her livestock business by buying food for pigs and chickens. 4. Tính is a 51-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her business raising chickens. 5. Cầu is a 55-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her business raising pigs. About SEDA: The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders. Huyên là 41 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yen Phong distict - Bac Ninh province. Huyên là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là N. Xá nhóm 19 (19). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ nuôi thỏ để bán. Huyên thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Huyên kiếm được khoảng 4.000.000 VND. Vào 2010, Huyên đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Huyên đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND. Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. Huệ là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 2. Quyết là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 3. Tỵ là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 4. Tính là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 5. Cầu là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. Về SEDA: Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.