100%

funded

Total loan: $850

35.thi Tran. Thieu Hoa Group

Flag of Vietnam
Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam / Agriculture

35.thi Tran. Thieu Hoa Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped to purchase baby livestock to raise & sell in future.


35.thi Tran. Thieu Hoa Group's story

Hường H. Thị (19) is a 37-year-old woman living in the town of Thi Tran Thieu Hoa Thanh Hoa. Huong is the group leader of a 3-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 36. Thi tran. Thieu hoa (12.06.36 Thieu Hoa). Hường is married and has two very young children. To make a living, Hường operates a family member's business venture in the agriculture sector raising livestock. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from raising cattle for sale. Hường has been engaged in this business for over 12 years and earns approximately 1,200,000 VND a month from these activities. In 2011, Hường joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Huong is requesting for the first time a loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women in the amount of 5,787,900 VND which will be used to purchase baby livestock to raise & sell in future. The loan will be the 1st loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hường plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business. About the Other Borrowers in the Group: 1. Lê Thị Lan (8) is a 37-year-old woman who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business raising livestock. 2. Lê Thị Hoa (10) is a 55-year-old woman who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business raising livestock. About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders. Hường H. thị (19) là 37 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thi Tran Thieu Hoa Thanh Hoa. Hường là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 36 Thị Trấn Thieu Hóa (12.06.36). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Hường thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 12 năm. Từ các hoạt động này, Hường kiếm được khoảng 1,200,000 VND. Vào 2011, Hường đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hường đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,787,900 VND. Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. Lê thị Lan (8) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 2. Lê Thị Hoa (10) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."