100%

funded

Total loan: $1,725

01 Dong Son Group

Thanh Hoa City, Thanh Hoa, Vietnam / Food

01 Dong Son Group's loan finished fundraising, but these other borrowers need your support


A loan helped To purchase additional products to sell.


01 Dong Son Group's story

Han N. T. (9) is a 56 year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Han is the group leader of a seven-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 01 Dong Hai (10.01.01 Dong Hai). Han is married and has three adult children. To making a living, Han prepares and sells food, primarily pork products, in the local community. Han has been engaged in this business for over three years and earns approximately 3,000,000 VND a month. In 2004, Han joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her business and living situation. Han has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 4,248,000 VND, which will be used to purchase additional products to sell. The loan will be the eighth loan taken out by Han from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Han plans to use the additional revenue generated from the loan to improve and expand her business. About the other borrowers in the group: 1. P. T. Huyen (11) is a 36 year-old woman who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her food stall business. 2. N. T. Nhat (12) is a 52 year-old woman who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her food stall business. 3. N. T. Vien (18) is a 49 year-old woman who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her specialized retail store. 4. N. T. Lien (19) is a 71 year-old woman who is requesting a 5,789,900 VND loan to support her services business. 5. LeT. Luong (21) is a 60 year-old woman who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her food stall business. 6. P. T. Xuan (1) is a 58 year-old woman who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her general store. About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders. Han N. T. (9) là 56 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Han là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 01 Dong Hai (10.01.01 Dong Hai). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ thịt heo trong cộng đồng địa phương. Han thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Han kiếm được khoảng 3,000,000 VND. Vào 2004, Han đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Han đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4,248,000 VND. Khoản vay sẽ là 8th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. P. T. Huyen (11) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm. 2. N. T. Nhat (12) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm. 3. N. T. Vien (18) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng. 4. N. T. Lien (19) là 71 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5789900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. 5. LeT. Luong (21) là 60 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm. 6. P. T. Xuan (1) là 58 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."