$137k
to goal

Thank you, Kiva community!

Your donations will help thousands more borrowers next year. Missed out on Giving Tuesday? You can still donate today. Why donate? —>

100%

funded

Total loan: $675

01- Mật Sơn 1- Đông Vệ Group

Flag of Vietnam
Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam / Manufacturing

01- Mật Sơn 1- Đông Vệ Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To purchase raw materials to make products.


01- Mật Sơn 1- Đông Vệ Group's story

Huyền Lê Thị (01) is a 29-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Huyền is the group leader of a 3-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 01- Mật Sơn 1- Đông Vệ (08.09.01- Đông Vệ). Huyền is married and has 1 school-aged child. To making a living, Huyền owns & operates a business venture in the manufacturing sector running a manufacturing business. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from manufacturing & selling to local businesses and community members. Huyền has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities. In 2010, Huyền joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Huyền is requesting for the first time a loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is requesting a loan of 4,248,000 VND, which will be used to purchase raw materials to manufacture additional products. The loan will be the 1st loan taken out by Huyền from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business. About the Other Borrowers in the Group: 1. T. Thị Nam (02) is a 34-year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food. 2. T. Thị lợi (03) is a 48-year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail store. About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders. Huyền Lê Thị (01) là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Huyền là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 09.01-Đông Vệ (08.09.01- Đông Vệ). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. Huyền thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Huyền kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2010, Huyền đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Huyền đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.248.000 VND. Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. T. Thị Nam (02) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn. 2. T. Thị lợi (03) là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."