100%

funded

Total loan: $1,300

030132-Dong Hai, Hoang Thanh Group

Flag of Vietnam
Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam / Food

030132-Dong Hai, Hoang Thanh Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To purchase a fishing boat.


030132-Dong Hai, Hoang Thanh Group's story

Quy N. T. (21) is a 53-year-old femaL. living in the town of Hoang Hoa. Quy is the group leader of a five-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 030132-Dong Hai, Hoang Thanh (030132-Dong Hai, Hoang Thanh). Quy is married and has five adult children. To make a living, Quy operates a family member's fishing business. The main source of income for the business comes from harvesting and selling river-caught fish in the local community. Quy has been engaged in this business for over five years and earns approximately 1,800,000 Vietnamese Dong (VND) a month from it. In 2001, Quy joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Quy has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase breeding livestock. She is now requesting a new loan of 5,000,000 VND, which will be used to purchase a fishing boat. This will be the fourth loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Quy plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand the business. About the other borrowers in the group: 1. T. T. Manh (30) is a 42-year-old femaL. who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her livestock-raising business. 2. C. T. Dai (121) is a 45-year-old femaL. who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her livestock-raising business. 3. L. T. Ngan (20) is a 46-year-old femaL. who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her livestock-raising business. 4. T. T. Lan (134) is a 22-year-old femaL. who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her service-based business. About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders. Quy N. T. (21) là 53 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoang Hoa. Quy là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 030132-Dong Hai, Hoang Thanh (030132-Dong Hai, Hoang Thanh). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & bán các loại cá đánh bắt ở sông trong cộng đồng địa phương. Quy thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Quy kiếm được khoảng 1,800,000 VND. Vào 2001, Quy đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Quy đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua con giống. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,000,000 VND. Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. T. T. Manh (30) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 2. C. T. Dai (121) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 3. L. T. Ngan (20) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 4. T. T. Lan (134) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."