100%

funded

Total loan: $1,050

050303-Hai Long-Hoang Phong Group

Flag of Vietnam
Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam / Agriculture

050303-Hai Long-Hoang Phong Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped to purchase baby livestock to raise & sell in future.


050303-Hai Long-Hoang Phong Group's story

Xuyen T. T. (8) is a 51-year-old woman living in the town of Hoang Hoa. Xuyen is the group leader of a 4-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 050303-Hai long-Hoang Phong (050303-Hai long-Hoang phong). Xuyen is married and has 4 adult children. To make a living, Xuyen operates a family member's business venture in the agriculture sector raising livestock. WhiL. not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from raising chickens for saL.. Xuyen has been engaged in this business for over 30 years and earns approximately 1,000,000 VND a month from these activities. In 2005, Xuyen joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Xuyen has successfully repaid a previous loan of 1,626,900 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase breeding livestock. She is now requesting a new loan of 5,000,000 VND which will be used to purchase baby livestock to raise & sell in future. The will be the 5th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Xuyen plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family. About the Other Borrowers in the Group: 1. L. T. Vinh (15) is a 50-year-old femaL. who is requesting a 5000000 VND loan to support her fishing business. 2. L. T. Anh (18) is a 31-year-old femaL. who is requesting a 5000000 VND loan to support her fishing business. 3. L. T. Doan (16) is a 37-year-old femaL. who is requesting a 5000000 VND loan to support her fishing business. About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders. Xuyen T. T. (8) là 51 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoang Hoa. Xuyen là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 050303-Hai long-Hoang phong (050303-Hai long-Hoang phong). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gà để bán. Xuyen thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 30 năm. Từ các hoạt động này, Xuyen kiếm được khoảng 1,000,000 VND. Vào 2005, Xuyen đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Xuyen đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1,626,900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua con giống. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,000,000 VND. Khoản vay sẽ là 5th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. L. T. Vinh (15) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản. 2. L. T. Anh (18) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản. 3. L. T. Doan (16) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.