100%

funded

Total loan: $650

080703-Hoang Thinh-Hoang Hoa Group

Flag of Vietnam
Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam / Manufacturing

080703-Hoang Thinh-Hoang Hoa Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To purchase raw materials to manufacture additional products.


080703-Hoang Thinh-Hoang Hoa Group's story

Ha N. T., 32, lives in the town of H. Hoa-Thanh Hoa. Ha is the leader of a 4-member group loan. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for repaying the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 080703-H. Thinh-H. Hoa. Ha is married and has three young children. To make a living, Ha operates a family member's manufacturing business. The main source of income for the business comes from manufacturing and selling plastic products to local businesses and community members. Ha has been engaged in this business for one year and earns approximately 2,000,000 VND a month. In 2010, Ha joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. This is her first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is requesting a loan of 3,079,800 VND, which will be used to purchase raw materials to manufacture additional products. Ha plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business. About the Other Borrowers in the Group: 1. L. T. Yen is a 30 year-old femaL. who is requesting a 3,079.800 VND loan to support her business in the manufacturing sector. 2. H. T. Duyen is a 35 year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in the manufacturing sector. 3. L. T. Thanh is a 31 year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in the manufacturing sector. About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of the Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas of the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation. Because manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for its Field Partners to allow them to continue to post loans in English whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders. Ha N. T. (32) là 32 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố H. Hoa-Thanh Hoa. Ha là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 080703-H. Thinh-H. Hoa (080703-H. Thinh-H. Hoa). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán các sản phẩm bằng nhựa cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. Ha thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 1 năm. Từ các hoạt động này, Ha kiếm được khoảng 2,000,000 VND. Vào 2010, Ha đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Ha đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3,079,800 VND. Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. L. T. Yen (19) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất. 2. H. T. Duyen (20) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất. 3. L. T. Thanh (21) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."