100%

funded

Total loan: $950

04.09.04-Liên Minh -Hoằng Trường- Hoằng Hóa Group

Flag of Vietnam
Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam / Services

04.09.04-Liên Minh -Hoằng Trường- Hoằng Hóa Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To purchase materials needed to expand services provided.


04.09.04-Liên Minh -Hoằng Trường- Hoằng Hóa Group's story

"Hóa Lê thị (82) is a 37 year-old female living in the town of Hoằng Hóa. Hóa is the group leader of a 3-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 04.09.04-Liên Minh -Hoằng Trường- Hoằng hóa (04.09.04-Liên Minh -Hoằng Trường- Hoằng hóa). Hóa is married and has 3 school-age children. To making a living, Hóa operates a family member's business venture in the services sector operating a service-based business. The main source of income for the business comes primarily from providing repair services to local community members. Hóa has been engaged in this business for over 4 years and earns approximately 5000000 VND a month from these activities. In 2009, Hóa joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hóa has successfully repaid a previous loan of 3079800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase materials needed to provide service. She is now requesting a new loan of 6000000 VND which will be used to purchase materials needed to expand services provided. The loan will be her 2nd loan taken from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hóa plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business. About the Other Borrowers in the Group: 1. Lê thị Bích (80) is a 23 year-old female who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business. 2. Lê thị Hiền (81) is a 44 year-old female who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business. About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders. Hóa Lê thị (82) là 37 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoằng Hóa. Hóa là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 04.09.04-Liên Minh -Hoằng Trường- Hoằng hóa (04.09.04-Liên Minh -Hoằng Trường- Hoằng hóa). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ sửa chữa cho người dân trong cộng đồng địa phương. Hóa thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Hóa kiếm được khoảng 5,000,000 VND. Vào 2009, Hóa đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hóa đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua vật tư cần thiết để cung cấp dịch vụ. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND. Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. Lê thị Bích (80) là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản. 2. Lê thị Hiền (81) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."