100%

funded

Total loan: $900

03.01.34-Dien Bien Group

Flag of Vietnam
Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam / Clothing

03.01.34-Dien Bien Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To invest in expanding the business.


03.01.34-Dien Bien Group's story

Huyen H. T. (166) is a 29-year-old femaL. living in the town of Thanh Hoa. Huyen is the group leader of a four-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women, a Kiva partner. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 34-Dien Bien (03.01.34 Điện Biên). Huyen is married and has two infant children. To making a living, Huyen operates a specialized retail store. The main source of income for the business comes from selling clothing and shoe products in the local community. Huyen has been engaged in this business for more than four years and earns approximately 2.400.000 Vietnamese dong (VND) a month from it. In 2010, Huyen joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Huyen is requesting for the first time a loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women of 4.248.000 VND, which will be used to invest in expanding the business. Huyen plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand it. About the other borrowers in the group: 1. T. T. Hien (163) is a 48-year-old femaL. who is requesting a 4248000 VND loan to support her general store. 2. L. T. Dap (164) is a 52-year-old femaL. who is requesting a 4248000 VND loan to support her clothing business. 3. N. T. Dieu (165) is a 60-year-old femaL. who is requesting a 4248000 VND loan to support her clothing business. About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders. Huyen H. T. (166) là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Huyen là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 34-Dien Bien (03.01.34 Điện Biên). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán áo quần & giày dép trong cộng đồng địa phương. Huyen thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Huyen kiếm được khoảng 2.400.000 VND. Vào 2010, Huyen đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Huyen đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.248.000 VND. Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. T. T. Hien (163) là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa. 2. L. T. Dap (164) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo. 3. N. T. Dieu (165) là 60 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."