100%

funded

Total loan: $3,050

Trần's Group

Flag of Vietnam
Bac Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam / Retail

Trần's Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped to expand a group of small businesses.


Trần's Group's story

T. Trần Thị is a 55-year-old woman who lives in the town of Huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. She leads a loan group which has eight members. Each receives a loan, but they all are responsible for paying back the loans of other group members if someone is delinquent or defaults. The official name of the group is Đông Mai nhóm 01 (Nhóm 01). T. is married, has five grown children, and makes a living by running a general store. She has been in this line of work for more than 10 years and earns approximately 3.000.000 VND a month from her work. In 2009, she joined SEDA to gain access to financial services to help improve her life and ability to engage in business. She has successfully repaid a loan for 5.152.000 VND which she used to buy additional products to sell. She is applying for a new loan for 7.840.000 VND to invest in expanding her business. About the Other Borrowers in the Group: 1. Nguyễn Thị T. (0) is 30 years old and requesting a 7.392.000 VND loan to expand her retail store. 2. Ngô Thị L. is 31 years old and requesting a 7.392.000 VND loan to expand her furniture-making business. 3. Nguyễn Thị H. is 25 years old and requesting a 6.944.000 VND loan to support her furniture-making business. 4. Ngô Thị X. is 45 years sold and requesting a 6.944.000 VND loan to support her service-based business. 5. Nguyễn Thị H. is 28 years old and requesting a 6.944.000 VND loan to support her furniture-making business. 6. Nguyễn Thị T. is 46 years old and requesting a 7.392.000 VND loan to support her service-based business. 7. Nguyễn Thị C. is 37 years old and requesting a 6.944.000 VND loan to support her food stall. About SEDA: The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders. T. Trần Thị (20211010008) là 55 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đông Mai nhóm 01 (Nhóm 01). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các loại sản phẩm khác nhau trong cộng đồng địa phương. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2009, T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.840.000 VND. Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. Nguyễn Thị T. (0) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ C. dụng. 2. Ngô Thị L. (0) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất. 3. Nguyễn Thị H. (0) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất. 4. Ngô Thị X. (0) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. 5. Nguyễn Thị H. (0) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất. 6. Nguyễn Thị T. (0) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. 7. Nguyễn Thị C. (0) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm. Về SEDA: Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .