100%

funded

Total loan: $425

Dương

Flag of Vietnam
Bac Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam / Services

Dương's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To purchase additional inventory & working capital.


Dương's story

H. Dương Thị (20213040011) is a 42-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. She is married and has two school-aged children. To make a living, H. owns & operates a business venture in the services sector operating a tailoring business. The main source of income for the business comes primarily from providing women's tailoring services to local community members. H. has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 4,500,000 VND a month from these activities. In 2008, H. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. H. has successfully repaid a previous loan of 4,704,000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase additional inventory & working capital. H. is now requesting a new loan of 7,840,000 VND, which will be used to purchase additional inventory & working capital. The loan will be the third loan taken out by H. from SEDA. H. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business. About SEDA: The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders. H. Dương Thị (20213040011) là 42 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. Cô ấy đã lập gia đình và có 2 trẻ ở độ tuổi đi học. Để kiếm sống, H. Sở hữu và thực hiện hoạt động kinh doanh. Công việc kinh doanh hoạt động tại lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc. Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ may mặc trang phục nữ giới cho người dân trong cộng đồng địa phương. H. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, H. kiếm được khoảng 4.500.000 VND một tháng. Vào 2008, H. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. H. đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thêm hàng hóa tồn kho & vốn lưu động. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.804.000 VND. Khoản vay hiện tại sẽ được sử dụng để mua thêm hàng hóa tồn kho & vốn lưu động. Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA. H. dự định sẽ sử dụng nguồn thu nhập bổ sung từ công việc kinh doanh cải thiện/ mở rộng công việc kinh doanh của người vay. Về SEDA: Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva