100%

funded

Total loan: $2,250

Nguyễn's Group

Flag of Vietnam
Bac Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam / Food

Nguyễn's Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To improve and expand her herb and spice business.


Nguyễn's Group's story

L. Nguyễn Thị (20203040064) is a 48 year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. L. is the group leader of a 8-member group L. offered by SEDA. While each member of the group receives an individual L., they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đồng Thôn 2 - Nhóm 11 (Nhóm 11). L. is married and has 1 adult -aged child. To making a living, L. owns & operates a business venture in the food sector making & selling food. The main source of income for the business comes primarily from selling herbs & spices in the local community. L. has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 2.500.000 VND a month from these activities. L. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. L. is now requesting a new L. of 5.152.000 VND which will be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. The L. will be the 1st L. taken out by the borrower from SEDA. L. plans to use the additional revenue generated from the business improve her business. About the Other Borrowers in the Group: 1. Trương Thị T. (20203040065) is a 28 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the services sector operating a tailoring business. 2. Cao Thị T. (20203040066) is a 33 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the retail sector operating a specialized retail store. 3. Trương Thị T. (20203040067) is a 29 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the agriculture sector raising livestock. 4. Nguyễn Thị Tú (20203040068) is a 42 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the agriculture sector raising livestock. 5. Ngô Thị K. (20203040069) is a 35 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the food sector operating a restaurant. 6. Trương V. T. (20203040070) is a 23 year-old male who is requesting a 5.152.000 VND L. to support his business in the services sector operating a service-based business. 7. Tô Thị H. (20203040071) is a 28 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the manufacturing sector operating a manufacturing business. About SEDA: The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this L. was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders. L. Nguyễn Thị (20203040064) là 48 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. L. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đồng Thôn 2 - Nhóm 11 (Nhóm 11). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các loại thảo mộc & gia vị trong cộng đồng địa phương. L. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, L. kiếm được khoảng 2.500.000 VND. L. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. L. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND. Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. Trương Thị T. (20203040065) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc. 2. Cao Thị T. (20203040066) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng. 3. Trương Thị T. (20203040067) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 4. Nguyễn Thị Tú (20203040068) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 5. Ngô Thị K. (20203040069) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh nhà hàng. 6. Trương V. T. (20203040070) là 23 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. 7. Tô Thị H. (20203040071) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất. Về SEDA: Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .