100%

funded

Total loan: $1,675

Trần's Group

Flag of Vietnam
Bac Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam / Food

Trần's Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To purchase additional fish to sell.


Trần's Group's story

Hệ Trần Thị (20203040058) is a 29-year-old woman living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. Hệ is the group leader for a six-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đồng Thôn 2 - Nhóm 10 (Nhóm 10).

Hệ is married and has two infant children. To making a living, Hệ owns and operates a fishing business. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from harvesting and selling lake-caught fish in the local community. Hệ has been engaged in this business for over five years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.

Hệ joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hệ is requesting her first loan from SEDA. She is requesting a loan of 5,152,000 VND which will be used to purchase additional fish to sell. Hệ plans to use the additional revenue generated to improve and expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Trần Thị L. (20203040059) is a 51-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business running a food stall.

2. Trương Thị H. (20203040060) is a 35-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

3. Ngô Bá D. (20203040061) is a 29-year-old man who is requesting a 5,152,000 VND loan to support his business in the agriculture sector raising livestock.

4. Nguyễn Thị T. (20203040062) is a 28-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the food sector operating a butcher shop.

5. Cao Thị H. (20203040063) is a 24-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Hệ Trần Thị (20203040058) là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. Hệ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đồng Thôn 2 - Nhóm 10 (Nhóm 10).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & B.n các loại cá đánh bắt ở hồ trong cộng đồng địa phương. Hệ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Hệ kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Hệ đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hệ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Trần Thị L. (20203040059) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn B.n quầy thực phẩm.

2. Trương Thị H. (20203040060) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. Ngô Bá D. (20203040061) là 29 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

4. Nguyễn Thị T. (20203040062) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng T.t.

5. Cao Thị H. (20203040063) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông B.o bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông B.o các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .