100%

funded

Total loan: $1,750

Chu's Group

Bac Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam / Food

Chu's Group's loan finished fundraising, but these other borrowers need your support


A loan helped To purchase raw ingredients needed to make products.


Chu's Group's story

L. Chu Thị, a 38-year-old woman living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh is married and has three school-age children. To make a living, L. operates a family member's business venture selling dried goods in her community. L. has been in this business for over five years and earns approximately 3.000.000 VND a month.

L. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She is requesting a L. of 5.152.000 VND which will be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. This L. will be L.'s first L. from SEDA. L. plans to use the additional revenue to pay the tuition fees of her children.

L. is the leader of a six member group accessing a L. offered by SEDA. While each member of the group receives an individual L., they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members, if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Cầu Gạo 12 (12). No. 20213030020.

About the Other Borrowers in the Group: 1. Tô Thị Thư is a 36-year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her clothing business. No. 20213030021. 2. Nguyễn Thị Lý is a 47-year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business raising livestock. No. 20213030022. 3. Nguyễn Thị H. is a 28-year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her specialized retail store. No. 20213030023. 4. Đinh Thị T. is a 36-year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her specialized retail store. No. 20213030024. 5. Đỗ Thị T. is a 21-year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her specialized retail store. No. 20213030025.

About SEDA: The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

Note: To maximize efficiency and reduce costs, this L. was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

L. Chu Thị (20213030020) là 38 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. L. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Cầu Gạo 12 (12).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm sấy khô trong cộng đồng địa phương. L. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, L. kiếm được khoảng 3.000.000 VND. L. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Tô Thị Thư (20213030021) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo. 2. Nguyễn Thị Lý (20213030022) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 3. Nguyễn Thị H. (20213030023) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng. 4. Đinh Thị T. (20213030024) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng. 5. Đỗ Thị T. (20213030025) là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

Về SEDA: Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.