A loan of $2,750 helped a member to purchase additional products to sell.


0410016- Giang Sơn -Hoằng Trường Group's story

Đức P. Thị (112) is a 53-year-old woman living in the town of Hoằng hoá-Thanh Hoá. Đức is the group leader of an eight-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 0410016-Giang Sơn-Hoằng Trường (0410016-Giang Sơn-Hoằng Trường).

Đức is married and has four adult children. Đức has a store which mainly sells confectionary products in the local community. Đức has been engaged in this business for over five years and earns approximately 1,000,000 Vietnamese dong (VND) a month from these activities.

In 2010, Đức joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to do business. Đức has successfully repaid a previous loan of 4,248,000 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 7,000,000 VND which will be used to purchase additional products to sell. The loan will be the second loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Đức plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand it.

About the Other Borrowers in the Group:

1. P. Thị Lan (2) is a 59-year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her general store.

2. T. Thị Thuý (3) is a 35-year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.

3. N. Thị Thu (110) is a 55-year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her general store.

4. P. Thị Hằng (99) is a 54-year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.

5. Lê Thị Vân (116) is a 36-year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.

6. Lê Thị Cúc (111) is a 28-year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.

7. N. Thị Nga (119) is a 27-year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Đức P. Thị (112) là 53 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoằng hoá-Thanh Hoá. Đức là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có eight các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ. Tên chính thức của nhóm vay này là 0,410,016-Giang Sơn-Hoằng Trường (0,410,016-Giang Sơn-Hoằng Trường).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm bánh kẹo trong cộng đồng địa phương. Đức thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn five năm. Từ các hoạt động này, Đức kiếm được khoảng 1,000,000 VND. Vào 2010, Đức đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/anh ấy. Đức đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4,248,000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7,000,000 VND.

Khoản vay sẽ là second khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

one. P. Thị Lan (two) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

two. T. Thị Thuý (three) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

three. N. Thị Thu (110) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

four. P. Thị Hằng (99) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

five. Lê Thị Vân (116) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

six. Lê Thị Cúc (111) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

seven. N. Thị Nga (119) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch.. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Đức, Lan, Thuý, Thu, Hằng, Vân, Cúc, NgaLoan details


Lenders and lending teamsLoan details