A loan of $375 helped to purchase additional inventory & provide working capital.


Nguyễn's story

B. Nguyễn Thị (20203050116) is a 22-year-old female living in the town of huyện Yên Phong - Bắc Ninh. She is married and has 1 infant. B. owns & operates a furniture making business where she makes and sells general household furniture to local businesses and community members. B. has been engaged in this business for over 3 years and earns approximately 5.000.000 VND a month.

In 2009, B. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. B. has successfully repaid a previous loan of 6.496.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase additional raw materials to expand her product offering. B. is now requesting a new loan of 7.840.000 VND which will be used to purchase additional inventory & provide working capital. This will be her 3rd loan from SEDA. She plans to use the additional revenue generated to improve/expand her business.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


B. Nguyễn Thị (20203050116) là 22 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Cô ấy đã lập gia đình và có 1 trẻ ở độ tuổi nhỏ. Để kiếm sống, B. Sở hữu và thực hiện hoạt động kinh doanh. Công việc kinh doanh hoạt động tại lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất. Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán trang thiết bị gia dụng thông thường cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. B. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, B. kiếm được khoảng 5.000.000 VND một tháng.


Vào 2009, B. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. B. đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua nguyên liệu thô bổ sung để mở rộng việc giới thiệu sản phẩm. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.840.000 VND. Khoản vay hiện tại sẽ được sử dụng để mua thêm hàng hóa tồn kho & vốn lưu động. Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA. B. dự định sẽ sử dụng nguồn thu nhập bổ sung từ công việc kinh doanh cải thiện/ mở rộng công việc kinh doanh của người vay.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo B. biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay B. Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."Loan details


Lenders and lending teamsLoan details