Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyễn
"H. Nguyễn Thị (20209040036) is a 35 year-old female living in the town of huyện Yên Phong - Bắc Ninh. She is married and has 1 school-aged child. To making a living, H. works in someone else's business venture in the services sector operating a service-based business. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from providing construction services to local community members. H. has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 2.600.000 VND a month from these activities.


In 2009, H. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. H. has successfully repaid a previous loan of 4.704.000 VND from SEDA. This previous loan was used to invest in renovating the business. H. is now requesting a new loan of 7.392.000 VND which will be used to invest in constructional material to meet the demand of customers. The loan will be the 3rd loan taken out by the borrower from SEDA. H. plans to use the additional revenue generated from the business to supplement the family's income.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


H. Nguyễn Thị (20209040036) là 35 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Cô ấy đã lập gia đình và có 1 trẻ ở độ tuổi đi học. Để kiếm sống, H. Làm việc cho một người khác. Công việc kinh doanh hoạt động tại lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ xây dựng cho người dân trong cộng đồng địa phương. H. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, H. kiếm được khoảng 2.600.000 VND một tháng.


Vào 2009, H. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. H. đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư đổi mới công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND. Khoản vay hiện tại sẽ được sử dụng để đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA. H. dự định sẽ sử dụng nguồn thu nhập bổ sung từ công việc kinh doanh phụ thêm thu nhập cho gia đình.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About SEDA:

The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 94
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,310,450
  Funds lent in using Kiva
 • 20,800.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $375 helped Nguyễn to invest in buying constructional material.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Mar 17, 2011
Listed
May 1, 2011
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 16, 2012