Check out some available loans that are similar to this one!
48 Dien Bien Group
In this Group: Nga, Yen, Thanh, Sinh, Nga, Hoa*
* not pictured
Nga L. T. (225) is a 41 year-old woman who lives in the town of Thanh Hoa. Nga is group leader of a 6-member loan group sponsored by Thanh Hoa Fund for Poor Women. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for repaying the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 48 Dien Bien (03.05.48 Dien Bien).

Nga is married and has 2 school-aged children. To making a living, Nga runs a food stall where she sells rice products to the local community. Nga has been engaged in this business for over 4 years and earns approximateL. 3.000.000 VND a month from these activities.

In 2011, Nga joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Nga is requesting a loan of 5.787.900 VND to expand her business. This will be Nga's first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Nga plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. V. T. Yen (226) is a 46 year-old woman who is requesting a 5.310.000 VND loan to support her food business.

2. T. T. Thanh (227) is a 56 year-old woman who is requesting a 5.787.900 VND loan to support her service-based business.

3. L. T. Sinh (228) is a 49 year-old woman who is requesting a 5.310.000 VND loan to support her service-based business.

4. T. T. Nga (229) is a 20 year-old woman who is requesting a 5.787.900 VND loan to support her food stall.

5. N. T. P. Hoa (230) is a 20 year-old woman who is requesting a 4.248.000 VND loan to support her food stall.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costL., Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Nga L. T. (225) là 41 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Nga là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 48 Dien Bien (03.05.48 Dien Bien).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa phương. Nga thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Nga kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2011, Nga đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Nga đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.787.900 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. V. T. Yen (226) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.310.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất and buôn bán thức ăn.


2. T. T. Thanh (227) là 56 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


3. L. T. Sinh (228) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.310.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


4. T. T. Nga (229) là 20 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


5. N. T. P. Hoa (230) là 20 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả and giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng and chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About Thanh Hoa Microfinance Institution Limited Liability (Thanh Hoa MFI)

Thanh Hoa MFI works to provide credit to women and their families in the central Vietnamese province of Thanh Hoa, one of the poorest regions of the country. The institution's target clients are poor and low-income women who have the ability to work but lack the capital. Accordingly, Thanh Hoa MFI prioritizes single mothers, low-income women with children who have dropped out of primary school, and Viet Nam’s poorest women who cannot access any formal financial services.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 128
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 19,495.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of 48 Dien Bien Group's $1,675 loan helped a member to expand her business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jan 10, 2011
Listed
Feb 1, 2011
Currency Exchange Loss:
Possible
Ended:
Feb 15, 2012