A loan of $1,100 helped a member to purchase chicken feed and other supplies.


Nguyễn Thị Tình's Group's story

Nguyễn Thị T. is a 36-year-old woman who is married and has four school-aged children. She lives in the town of huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn is the group leader of a 3-member group loan offered by SEDA. The official name of this borrowing group is Cụm Đoài 1 - Nhóm 01 (Nhóm 01). While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults.


Nguyễn makes a living raising chickens for sale. She has been in business for over three years and earns approximately 3,100,000 VND a month.


In 2008 Nguyễn joined SEDA to gain access to its financial services. She successfully repaid a previous loan of 6,048,000 VND from SEDA that was used to purchase chicks to raise and sell in the future. She is now requesting a new group loan, her third from SEDA, of 7,392,000 VND. Her portion will be used to purchase chicken feed and other supplies. Nguyễn plans to use the additional revenue generated to expand her business.


About the other borrowers in the group:
1. Lê Thị H. is a 58-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her tailoring business.
2. Nguyễn Thị X. is a 57-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her business of making and selling food.


About SEDA:


The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that one-on-one translations of entrepreneur profiles are costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow it to continue to post loans in English while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


****************************************************


T. Nguyễn Thị là 36 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Cụm Đoài 1 - Nhóm 01 (Nhóm 01).
Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gà để bán. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 3.100.000 VND. Vào 2008, T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 6.048.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.
Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA.
Về Những Người vay khác trong Nhóm:
1. Lê Thị H. (0) là 58 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.
2. Nguyễn Thị X. (0) là 57 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.
Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam
*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Nguyễn, Lê, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details