A loan of $950 helped a member to purchase baby livestock to raise and sell.


Thieu Hoa Group's story

Binh H. N. (6) is a 55-year-old male living in the town of Thieu Hoa, Thanh Hoa. Binh is the group leader of this three-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 14 (04.07.14).

Binh is married and has two adult children. He operates a family member's business raising cattle for sale. He has been engaged in this business for over twelve years and earns approximately 2,000,000 VND a month.

In 2003, Binh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve his living situation and his ability to engage in business activities. He has successfully repaid a previous loan of 6,000,000 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise and sell.

Binh is now requesting a new loan of 6,000,000 VND which will again be used to purchase baby livestock to raise and sell. The loan will be his 20th from Thanh Hoa Fund for Poor Women. He plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand his business.

About the other borrowers in the group:

1. T. T. Xuyen (5) is a 36-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business raising livestock.

2. D. T. Hai (16) is a 34-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business raising livestock.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
Binh H. N. (6) là 55 tuổi nam. Anh ấy sống ở thành phố Thieu Hoa Thanh Hoa. Binh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 14 (04.07.14).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Binh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 12 năm. Từ các hoạt động này, Binh kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2003, Binh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện điều kiện và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Binh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 6.000.000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Anh ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.

Khoản vay sẽ là 20th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. T. T. Xuyen (5) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. D. T. Hai (16) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. D. việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Binh, Xuyen, HaiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details