A loan of $1,900 helped a member to purchase additional inventory and as working capital.


10-15-02-Dong Son Group's story

Lam L. T. (42) is a 53-year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Lam is the group leader of a 6-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02-Dong Son (10-15-02-Dong Son).


Lam is married and has 3 adult children. To make a living, Lam owns & operates a specialized retail store. The main source of income for the business comes from selling metal & metal-related products in the local community. Lam has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 3,500,000 VND a month from these activities.


In 2008, Lam joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Lam has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional inventory and as working capital. She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND which will be used to purchase additional inventory and working capital. This will be the 20th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Lam plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. T. T. Dien (44) is a 61-year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business making & selling food.


2. N. T. Thanh (37) is a 31-year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her tailoring business.


3. N. T. Loc (38) is a 31-year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her specialized retail store.


4. Do T. Ha (36) is a 34-year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her tailoring business.


5. N. T. Nhung (6) is a 37-year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business selling household products.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Lam L. T. (42) là 53 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh hoa. Lam là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02-Dong Son (10-15-02-Dong Son).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm kim loại & có liên quan đến kim loại trong cộng đồng địa phương. Lam thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Lam kiếm được khoảng 3500000 VND. Vào 2008, Lam đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Lam đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thêm hàng hóa tồn kho & vốn lưu động. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 20th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. T. T. Dien (44) là 61 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


2. N. T. Thanh (37) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


3. N. T. Loc (38) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


4. Do T. Ha (36) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


5. N. T. Nhung (6) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán hàng gia dụng.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Lam, Dien, Thanh, Loc, Ha, Nhung



Loan details


Lenders and lending teams



Loan details