A loan of $1,950 helped a member to purchase young livestock to raise and sell.


025 -Quảng Hưng Group's story

Hạnh N. Thị (1) is a 41 year-old woman who lives in the town of Thanh Hoá. Hạnh is the leader of a 6-member group loan sponsored by the Thanh Hoa Fund for Poor Women. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 025-Quảng Hưng (18.7.025).

Hạnh is married. To making a living, she raises and sells chickens. Hạnh has been engaged in this business for over 20 years and earns approximately 2000000 VND a month from these activities.
In 2009, Hạnh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hạnh has successfully repaid a previous loan of 3079800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women that she used to purchase chicks to raise and sell.She is now requesting a new loan of 6000000 VND to purchase more chicks. This will be Hanh's 4th loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hạnh plans to use the additional revenue generated from the business to supplement her family's income.About the Other Borrowers in the Group:


The other borrowers in this group have livestock businesses and are requesting loans of 6000000 VND loan each to support their businesses. Hà Thị Xuân (7) is a 57 year-old woman. N. Thị Bình (4) is a 34 year-old woman. N. Thị Tiến (3) is a 48 year-old woman. P. Thị Dung (2) is a 55 year-old woman. N. Thị Bích (6) is a 27 year-old woman.
About Thanh Hoa Fund for Poor Women:The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hạnh N. Thị (1) là 41 tuổi nữ. Cô ấy sống ở tH.nh phố Thanh Hoá. Hạnh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các tH.nh viên. Mặc dù mỗi tH.nh viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các tH.nh viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 025-Quảng Hưng (18.7.025).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gà để bán. Hạnh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 20 năm. Từ các hoạt động này, Hạnh kiếm được khoảng 2000000 VND. Vào 2009, Hạnh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hạnh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Hà Thị Xuân (7) là 57 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. N. Thị Bình (4) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. N. Thị Tiến (3) là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. P. Thị Dung (2) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. N. Thị Bích (6) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Hạnh, Xuân, Bình, Tiến, Dung*, Bích
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details