Check out other loans that are currently fundraising!
Phạm's Group
In this Group: Phạm, Nguyễn, Nguyễn, Nghiêm, Trần, Nguyễn
T. Phạm Thị H. (20211030049) is a 31-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. T. is the group leader of a 6-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Phù Lưu 08 (8).


T. is married and has two school-aged children. To make a living, T. operates a family member's furniture making business. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from making & selling bedroom furniture to local businesses and community members. T. has been engaged in this business for over eight years and earns approximately 3.500.000 VND a month from these activities.


T. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. T. is requesting her first loan from SEDA. She is requesting a new loan of 5.152.000 VND, which will be used to purchase additional raw materials to expand her product offerings. The loan will be the first loan taken out by T. from SEDA. T. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Nguyễn Thị T. (20211030050) is a 22-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business selling agricultural equipment.


2. Nguyễn Thị H. (20211030051) is a 29-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her furniture making business.


3. Nghiêm Thị D. (20211030052) is a 40-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her service-based business.


4. Trần Thị K. (20211030053) is a 26-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her furniture making business.


5. Nguyễn Thị B. (20211030054) is a 42-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her furniture making business.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


T. Phạm Thị H. (20211030049) là 31 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Phù Lưu 08 (8).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán trang thiết bị trong phòng ngủ cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 8 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 3.500.000 VND. T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị T. (20211030050) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán thiết bị nông nghiệp.


2. Nguyễn Thị H. (20211030051) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


3. Nghiêm Thị D. (20211030052) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


4. Trần Thị K. (20211030053) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


5. Nguyễn Thị B. (20211030054) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About SEDA:

The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 101
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,324,625
  Funds lent in using Kiva
 • 17,805.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of Phạm's Group's $1,750 loan helped a member to purchase additional raw materials to expand her product offerings.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jul 8, 2009
Listed
Aug 1, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jul 19, 2010