Check out some available loans that are similar to this one!
008 Quảng Hưng Group
In this Group: Liên, Tú, Bình
Liên N. Thị (13) is a 53-year-old woman living in the town of Thanh Hóa. Liên is the group leader of a 3-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 008 Quảng Hưng (18.02.008).

Liên is married and has six adult children. She owns and operates a business running a food stall, primarily selling vegetables in the local community. She has been engaged in this business for over five years and earns approximately 1,300,000 VND a month.

In 2004, Liên joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Liên is now requesting a new loan of 6,000,000 VND which will be used to invest in renovating her business. The loan will be her 10th from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. Thị Tú (74) is a 21-year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her tailoring business.

2. N. Thị Bình (75) is a 40-year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business running a food stall.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************

Liên N. Thị (13) là 53 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hóa. Liên là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ. Tên chính thức của nhóm vay này là 008 Quảng Hưng (18.02.008).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán rau trong cộng đồng địa phương. Liên thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Liên kiếm được khoảng 1.300.000 VND. Vào 2004, Liên đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Liên đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.

Khoản vay sẽ là 10th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. Thị Tú (74) là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.

2. N. Thị Bình (75) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

Additional Information

About Thanh Hoa Microfinance Institution Limited Liability (Thanh Hoa MFI)

Thanh Hoa MFI works to provide credit to women and their families in the central Vietnamese province of Thanh Hoa, one of the poorest regions of the country. The institution's target clients are poor and low-income women who have the ability to work but lack the capital. Accordingly, Thanh Hoa MFI prioritizes single mothers, low-income women with children who have dropped out of primary school, and Viet Nam’s poorest women who cannot access any formal financial services.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 119
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,469,900
  Funds lent in using Kiva
 • 17,760.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of 008 Quảng Hưng Group's $1,025 loan helped a member to invest in renovating her business.
100% repaid
Repayment Term
22 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jul 6, 2009
Listed
Jul 15, 2009
Currency Exchange Loss:
Possible
Ended:
Apr 15, 2011