Check out some available loans that are similar to this one!
Trương's Group
In this Group: Trương, Trương, Trương, Trương, Cao, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn
"H. Trương Thị (20203050042) is a 32-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. H. is the group leader of a 8-member group L. offered by SEDA. While each member of the group receives an individual L., they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ô Cách 08 (8).


H. is married and has two school-aged children. To make a living, H. owns & operates a business raising livestock. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from raising cattle for sale. H. has been engaged in this business for over five years and earns approximately 3.000.000 VND a month from these activities.


H. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She is now requesting a new L. of 5.152.000 VND which will be used to purchase livestock feed & other supplies. The L. will be the first L. taken out by H. from SEDA. H. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Trương Thị L. (20203050043) is a 23-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business iraising livestock.


2. Trương Thị M. (20203050044) is a 20-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the arts sector operating a handicraft business.


3. Trương Thị S. (20203050045) is a 45-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the arts sector operating a handicraft business.


4. Cao Thị L. (20203050046) is a 32-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the agriculture sector raising livestock.


5. N. Thị N. (20203050047) is a 55-year-old female who is requesting a 4.256.000 VND L. to support her business in the agriculture sector raising livestock.


6. Nguyễn Thị D. (20203050048) is a 43-year-old female who is requesting a 4.256.000 VND L. to support her business in the agriculture sector raising livestock.


7. Nguyễn Thị T. H. (20203050049) is a 25-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND L. to support her business in the retail sector running a general store.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this L. was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


H. Trương Thị (20203050042) là 32 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. H. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Ô Cách 08 (8).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên T. nhập, mà nguồn T. nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. H. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, H. kiếm được khoảng 3.000.000 VND. H. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Trương Thị L. (20203050043) là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Trương Thị M. (20203050044) là 20 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ T.ật. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.


3. Trương Thị S. (20203050045) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ T.ật. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.


4. Cao Thị L. (20203050046) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. N. Thị N. (20203050047) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.256.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


6. Nguyễn Thị D. (20203050048) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.256.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


7. Nguyễn Thị T. H. (20203050049) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có T. nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About SEDA:

The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $725
  Average annual income
 • 29
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $12,527,475
  Funds lent in using Kiva
 • 17,790.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of Trương's Group's $2,225 loan helped a member to purchase livestock feed & other supplies.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
May 7, 2009
Listed
Jun 9, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 15, 2010