Check out other loans that are currently fundraising!
09 - Đông Hải Group
In this Group: Phố, Vẹn, Hiếu, Tú, Thấu
Phố N. Thị (10) is a 61 year-old female living in the town of Thanh Hoá. Phố is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 9 Đông Hải (16.02.009).

Phố is married and has an adult son. To making a living, Phố owns & operates a business venture in the agriculture sector raising livestock. The main source of income for the business comes from raising cattle for sale. Phố has been engaged in this business for over 4 years and earns approximately 1.200.000 VND a month from these activities.

In 2008, Phố joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and to have the ability to engage in business activities. Phố has successfully repaid a previous loan of 1.626.900 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise & sell. She is now requesting a new loan of 3.079.800 VND (USD 850) which again will be used to purchase baby livestock to raise & sell. The loan will be the 3rd loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Phố plans to use the additional revenue generated from the business to supplement the family's income.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. Thị Vẹn (44) is a 53 year-old female who is requesting a 3.079.800 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

2. N. Thị Hiếu (76) is a 37 year-old female who is requesting a 2.442.600 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

3. N. Thị Tú (117) is a 40 year-old female who is requesting a 3.079.800 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

4. B. Thị Thấu (17) is a 59 year-old female who is requesting a 3.079.800 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.
About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.
*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Phố N. Thị (10) là 61 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Phố là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 09-Đông Hải (16.02.009).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Phố thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Phố kiếm được khoảng 1.200.000 VND. Vào 2008, Phố đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Phố đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3.079.800 VND.

Khoản vay sẽ là 3nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. Thị Vẹn (44) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. N. Thị Hiếu (76) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.442.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. N. Thị Tú (117) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

4. B. Thị Thấu (17) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW)

Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) works to provide credit to women and their families in the central Vietnamese province of Thanh Hoa, one of the poorest regions of the country. The institution's target clients are poor and low-income women who have the ability to work but lack the capital. Accordingly, FPW prioritizes single mothers, low-income women with children who have dropped out of primary school, and Viet Nam’s poorest women who cannot access any formal financial services.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $725
  Average annual income
 • 15
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $12,540,600
  Funds lent in using Kiva
 • 17,765.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of 09 - Đông Hải Group's $850 loan helped a member to purchase baby livestock to raise & sell.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Apr 12, 2009
Listed
Apr 27, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
May 15, 2010